Pravila privatnosti

Uslovi korišćenja web stranice 

https://eos-nekretnine.rs/ 

 

Uslovi i pravila korišćenja 

Korišćenjem ove web stranice pristajete na Pravila i uslove korišćenja, web stranice https://eos-nekretnine.rs/, kao i sve njegove izmene i dopune. Smatra se da su korisnici korišćenjem ove stranice ili bilo kojeg njenog dela, u svakom trenutku upoznati sa Pravilima i uslovima korišćenja, te da su ih razumeli u celosti i prihvatili. 

Web stranice https://eos-nekretnine.rs/ je u vlasništvu Preduzeća za finansijske usluge i konsalting EOS Matrix doo Beograd (u daljem tekstu: „EOS Matrix“ “Kompanija”, “mi”, „Društvo“), i posetiocima omogućavaju da pogledaju ponudu nekretnina i usluga iz delokruga poslovanja Društva, kao i njenih povezanih lica.  Web stranice se sastoje od vlastitih sadržaja, besplatnih sadržaja, te mogućih linkova na druge web stranice čije korišćenje i zaštita podataka je takođe regulisana odredbama Pravila i uslova korišćenja, ali za njihovo korišćenje, društvo EOS MATRIX ne snosi nikakvu vrstu odgovornosti te korisnici preuzimaju odgovornost za korišćenje istih. 

Preduzeće za finansijske usluge i konsalting EOS Matrix doo Beograd je društvo sa ograničenom odgovornošću koje je osnovano i koje posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa registrovanim sedištem na adresi Milutina Milankovića 1i, Beograd, upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre sa matičnim brojem 17571397. 

Sadržaj objavljen na web stranici https://eos-nekretnine.rs/ podleže zaštiti autorskih prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale). Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dela objavljenih i postavljenih sadržaja na web stranici smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je pravnim radnjama usmerenim na zaštiti autorskih prava. Zabranjeno je preuzimanje i/ili kopiranje svih sadržaja u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu ili u svrhu uspostavljanja poslovnog odnosa sa društvom EOS MATRIX doo 

Za korišćenje informacija u bilo koje druge svrhe, neophodno je prvo pribavljanje pismene saglasnosti društva EOS MATRIX doo. Korišćenjem podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prepis, distribuiranje, naknadna objava, javno prezentiranje itd.) bez pismenog odobrenja, postupate protivno zakonima, te podležete sankcijama. 

Odricanje od odgovornosti 

Sve sadržaje web stranica https://eos-nekretnine.rs/ koristite na vlastitu odgovornost i društvo EOS MATRIX doo se ne smatra odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem, kao ni za bilo koju situaciju koja je izvan kontrole kompanije (hakerski napadi, performanse računara korisnika, kvalitet Internet konekcije, dostava e-mailova na adresu korisnika). 

 

Politika Privatnosti  

Ova Politika privatnosti veb sajta primenjuje se na prikupljanje ličnih podataka na sajtu https://eos-nekretnine.rs/  

Ova Politika privatnosti sačinjena je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) (u daljem tekstu: Zakon) i sadrži sve relevantne informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti fizičkih lica od strane Preduzeća za finansijske usluge i konsalting EOS Matrix doo Beograd

Bez obzira u kom svojstvu obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, mi štitimo i brinemo o Vašim podacima i sa njima postupamo pošteno, transparentno, i isključivo u skladu sa važećom zakonskom regulativom kao i najboljom međunarodnom praksom u ovoj oblasti. 

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti da biste u potpunosti razumeli koje to podatke o ličnosti naša Kompanija obrađuje, u koje svrhe i po kom pravnom osnovu, kao i da biste se upoznali sa načinom zaštite Vaših podataka, ostvarivanja prava u skladu sa Zakonom i drugim informacijama vezanim za obradu podataka. 
 

1. Osnovni pojmovi 

 • Podatak o ličnosti - svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta; 

 • Rukovalac - fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade; 

 • Obrađivač - fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca; 

 • Obrada podataka - svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturiranje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje; 

 • Primalac - fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa Zakonom; 

 • Treća strana - fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača; 

 • Zajednički rukovalac – rukovalac koji zajedno sa Kompanijom određuje svrhu i način obrade. 

 

2. Načela obrade podataka o ličnosti 

 

Pri rukovanju Vašim podacima o ličnosti primenjujemo sledeća načela: 

 

 • Načelo zakonitosti, poštenja i transparentnosti: Vaše podatke obrađujemo isključivo u skladu sa Zakonom ili drugim zakonima kojima se uređuje obrada, što podrazumeva i to da su Vam poznati svi važni aspekti obrade podataka; 

 • Načelo svrsishodnosti: Vaše podatke obrađujemo isključivo u svrhe koje su Vam predočene; 

 • Načelo proporcionalnosti: Obrađujemo samo one podatke o Vama koji su nam neophodni za postizanje svrhe obrade; 

 • Načelo tačnosti podataka: Preduzimamo sve razumne mere kako bi podaci koje posedujemo o Vama bili tačni i ažurni; 

 • Načelo ograničenog čuvanja podataka: Vaše podatke čuvamo samo u roku neophodnom za ostvarivanje svrhe; 

 • Načelo bezbednosti podataka: Preduzeli smo sve neophodne mere kako bismo pružili odgovarajući nivo zaštite Vaših podataka; 

 • Načelo odgovornosti: Odgovorni smo za primenu svih gorenavedenih načela. 

 

 

3. Kontakt podaci  

 • Kontakt podaci Kompanije 

Pun naziv: Preduzeće za finansijske usluge i konsalting EOS Matrix doo Beograd 

Adresa sedišta: Milutina Milankovića 1i, 11070 Novi Beograd  

Telefon: +381 11 3300 700; 

E-mail: info@eos-serbia.com 

 

 • Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti  

 

Za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših podataka o ličnosti, kao i u slučaju potrebe za ostvarivanjem Vaših prava propisanih važećim Zakonom u vezi zaštite i obrade podataka o ličnosti, možete nam se obratiti na:  

 

E-mail:                dpo@eos-serbia.com  

Telefon:                +381 11 3300 760  

Adresu sedišta: Milutina Milankovića 1i, 11070 Novi Beograd, sa obaveznom naznakom  
“za Lice za zaštitu podataka o ličnosti“ 

 

4. Lica čiji se podaci obrađuju, vrste podataka i svrha obrade podataka o ličnosti 

 • Lica koja posećuju web stranicu Kompanije: Ukoliko posećujete našu web stranicu, u svrhu neometanog uspostavljanja veze sa našom web stranicom, jednostavnog korišćenja iste, analize sigurnosti i stabilnosti sistema, kao i u druge administrativne svrhe, prilikom pristupa web stranici mogu se prikupljati sledeći podaci o ličnosti: IP adresa pristupnog računara, datum i vreme pristupa, ime i URL preuzetih datoteka. Više o pravilima privatnosti obrade podataka prikupljenih putem naše web strane možete pronaći ovde:  https://rs.eos-solutions.com/Privacy-policy.html

 

 • Lica uključena u promotivne aktivnosti Kompanije: Ukoliko ste uključeni u bilo koji vid promotivnih aktivnosti naše Kompanije (kao što je npr. prijem nekog promotivnog materijala, ili prisustvovanje događajima koje organizuje naša Kompanija) možemo obrađivati podatke o ličnosti kao što su ime i prezime, broj telefona, email adresa, pozicija na kojoj radite, fotografije ili video zapis sa događaja organizovanih od strane Kompanije, a sve u svrhu promocije i ostvarivanja legitimnog interesa Kompanije.  

 

 • Lica u poslovnom odnosu sa Kompanijom: U svrhu ostvarivanja i/ili održavanja poslovnog odnosa, obrađujemo podatke o ličnosti postojećih i potencijalnih saradnika Kompanije kao što su ime i prezime, email adresu i/ili broj telefona.  

 

 • Lica koja pristupaju prostorijama Kompanije: Ukoliko pristupate prostorijama naše Kompanije Vaš ulazak i/ili boravak u prostorijama Kompanije će biti zabeležen putem sistema video nadzora koji je naša Kompanija uvela radi bezbednosti i zaštite lica i imovine.  

 

 

Pristanak lica nije potreban za obradu podataka o ličnosti koja je neophodna radi ispunjavanja neke zakonske ili ugovorne obaveze odnosno za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose kao i za preduzimanje radnji na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.  U ostalim slučajevima, podatke o ličnosti niste u obavezi da nam dostavite, ali bez obrade istih neće biti moguće realizovati međusobni poslovni odnos ili određene poslovne procese/aktivnosti (npr. podatke o ličnosti navedene u okviru kategorije „lica uključena u promotivne aktivnosti Kompanije“ niste u obavezi da nam dostavite, ali bez obrade istih nećete moći da učestvujete u promotivnim aktivnostima Kompanije). 

 

 

5. Pravni osnov obrade podataka o ličnosti 

 

Svaka obrada podataka o ličnosti od strane Kompanije zasnovana je na odgovarajućem pravnom osnovu. 

U zavisnosti od svrhe obrade navedene u tački 4, pravni osnov za obradu podataka o ličnosti može biti: 

 

 • Ugovor – Vaše podatke možemo obrađivati na osnovu ugovora, odnosno radi pripreme, zaključenja i/ili izvršenja ugovora; 

 • Poštovanje pravnih obaveza Kompanije – U određenim slučajevima pravni osnov za obradu Vaših podataka može biti poštovanje pravnih obaveza koje je Kompanija dužna da ispuni; 

 • Pozitivnopravni propisi – Pozitivnopravni propisi mogu biti osnov za obradu Vaših podataka u slučajevima kada je ta obrada neophodna u cilju izvršenja propisanih ovlašćenja Kompanije;  

 • Legitimni interes – Legitimni interesi Kompanije ili treće strane mogu biti osnov za obradu podataka o ličnosti samo ukoliko nad tim interesima ne pretežu interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose. 

 • Pristanak – Kompanija Vaše podatke može obrađivati na osnovu Vašeg pristanka. Davanje pristanka je uvek dobrovoljno. Pod pristankom kao pravnim osnovom za obradu Vaših podataka smatraćemo i Vaš zahtev upućen Kompaniji.  

 

6. Način prikupljanja podataka o ličnosti 

Način prikupljanja Vaših podataka zavisi od kategorije lica čije podatke Kompanija obrađuje, pa tako Vaše podatke o ličnosti Kompanija može prikupljati na sledeće načine:  

 

 • direktno od Vas;   

 • putem cookies-a prilikom posete web stranici Kompanije.  

 

Cookies (kolačići) 

Kolačići su male datoteke koje automatski kreira vaš pretraživač i čuvaju na vašem uređaju (laptop, tablet, pametni telefon ili slično) kada posetite našu veb stranicu. Kolačići ne štete vašem uređaju i ne sadrže viruse, trojanske konje ili drugi zlonamerni softver. Podaci dobijeni kombinacijom sa određenim uređajem koji se koristi čuvaju se u kolačiću. Međutim, to ne znači da putem ovoga odmah postajemo svesni vašeg identiteta.  

Prvo, upotreba kolačića služi da našu ponudu učine prijatnijom za korišćenje. U tu svrhu koristimo takozvane kolačiće sesije da bismo otkrili da li ste već posetili pojedinačne stranice na našoj veb stranici. Oni se automatski brišu kada napustite našu veb stranicu. Takođe koristimo privremene kolačiće koji se čuvaju na vašem uređaju tokom određenog vremenskog perioda da bismo poboljšali upotrebljivost. 

Ako ponovo posetite našu veb stranicu da biste koristili naše usluge, automatski ćete biti prepoznati kao ponovni posetilac, a unosi i podešavanja koja ste prethodno napravili se automatski prepoznaju tako da ne morate ponovo da ih pravite.  

Takođe koristimo kolačiće za prikupljanje statističkih podataka o korišćenju naše veb stranice i njihovu analizu u svrhu optimizacije naše ponude za vas. Sa ovim kolačićima možemo automatski prepoznati da ste ponovni posetilac kada ponovo posetite našu veb stranicu. Oni se automatski brišu nakon napuštanja naše veb stranice na odgovarajući datum važenja. Podaci koje obrađuju kolačići neophodni su u navedene svrhe za zaštitu naših legitimnih interesa, kao i legitimnih interesa trećih lica u skladu sa članom 12. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Određeni elementi web stranica putem kojih se prikupljaju podaci koriste HTTP protokol i SSL enkripciju za prenos podataka. Međutim, kako bi korisnik ili posetilac mogao iste koristiti, pretraživač mora podržavati zaštitu kodiranjem.  

Društvo EOS MATRIX doo koristi hosting trećih strana. Ovi hosting centri štite podatke korisnika standardnom firewall zaštitom i softverom za detekciju upada. 

 

 

7. Primaoci i prenos podataka o ličnosti 

U okviru poslovanja i prilikom sprovođenja poslovnih procesa i aktivnosti koje se odnose na registrovanu delatnost naše Kompanije, Vaši podaci o ličnosti mogu biti u skladu sa Zakonom dostavljeni sledećim kategorijama primalaca: 

 

 • organima vlasti, kao što su državni organi, organi teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, sudovi, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe, organizacije i druga pravna ili fizička lica koja vrše javna ovlašćenja i drugi;  

 • eksternim saradnicima kojima je Kompanija poverila vršenje pojedinih radnji i aktivnosti obrade saglasno zaključenim ugovorima (što uključuje, ali se ne ograničava na revizore, advokate,  poslovne banke, kao i druge saradnike koji Kompaniji pružaju usluge slanja i dostave pošiljki, arhiviranja, telekomunikacionih usluga, IT podrške, Cloud hostinga, zakupa i sl.). Eksterni saradnici mogu imati svojstvo rukovaoca, zajedničkog rukovaoca, obrađivača, podobrađivača, primaoca ili treće strane.  

Prenos u druge zemlje ili međunarodne organizacije vrši se isključivo pod uslovima određenim u Zakonu, kojima se reguliše prenos podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti mogu se preneti gorenavedenim subjektima na osnovu člana 64. Zakona kojim je uređen prenos podataka o ličnosti. U skladu sa time, podaci se prenose samo u zemlje koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno za koje je utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite. 

 

8. Rok i način obrađivanja  

Vaše podatke čuvamo u roku neophodnom za ostvarivanje svrhe u koju su prikupljeni.  

U određenim  slučajevima Kompanija je u obavezi da Vaše podatke čuva i po prestanku postojanja svrhe obrade i to: 

 • radi ispunjavanja obaveza Kompanije koje proističu iz pozitivnopravnih propisa Republike Srbije; 

 • radi poštovanja ugovornih obaveza Kompanije; 

 • na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose; 

 • radi ostvarivanja legitimnog interesa Kompanije. 

U postupku obrade Vaših podataka naša Kompanija ne primenjuje automatizovano donošenje odluka.  

 

9. Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti 

Kao lice čije podatke Kompanija obrađuje, imate pravo na sledeće: 

 

 • Pravo na pristup podacima: Imate pravo da se informišete o podacima koje obrađujemo, kao i pravo da zahtevate uvid i kopiju istih.  

 • Pravo da pristanak opozovete: Pravo svakog lica na koje se podaci odnose je da pristanak opozove. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre opoziva pristanka. Opoziv može biti dat u pisanoj formi uključujući i dostavljanje email-a. 

 • Pravo na ispravku i dopunu: Imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu i ažuriranje ukoliko su podaci nepotupni ili netačni. 

 • Pravo na brisanje: Imate pravo da zahtevate brisanje podataka nakon isteka predviđenog perioda čuvanja, u slučaju nepostojanja/prestanka svrhe ili u slučaju opoziva pristanka. 

 • Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade ukoliko smatrate da su podaci netačni, da je obrada nezakonita (a protivite se brisanju podataka), da podaci više nisu potrebni radi ostvarivanja svrhe, kao i u slučajevima kada ste podneli prigovor a u toku je procenjivanje da li pravni osnov obrade preteže nad Vašim interesima. 

 • Pravo na prenosivost: Imate pravo da dobijete podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili kao i da zahtevate da ih prenesemo drugom rukovaocu, u skladu sa Zakonom. 

 • Pravo na prigovor: Ukoliko se obrada zasniva na legitimnim interesima ili je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonskih propisa Kompanije, imate pravo da podnesete prigovor, nakon čega ćemo obustaviti dalju obradu tih podataka, osim u slučaju kada postoji zakonski osnov za obradu koji preteže nad Vašim interesima, pravima ili slobodama, ili u slučaju kada je obrada neophodna radi podnošenja ili ostvarivanja pravnog zahteva ili odbrane od istog.  

 • Pravo na podnošenje pritužbe: Ukoliko smatrate da su Vaša prava na zaštitu podataka o ličnosti povređena, možete se pritužbom obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti: https://www.poverenik.rs 

 

Zahtev za ostvarivanje navedenih prava proslediti na email adresu  dpo@eos-serbia.com ili na adresu sedišta Kompanije: Milutina Milankovića 1i, 11070 Novi Beograd, sa obaveznom naznakom "za Lice za zaštitu podataka o ličnosti". 

 

Ukoliko nakon dobijanja odgovora od strane naše Kompanije smatrate da je obrada podataka o ličnosti vršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, možete se obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. 

 

10. Bezbednost podataka o ličnosti  

Kompanija je u skladu sa odredbama Zakona i utvrđenim standardima usvojila tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se osigurao integritet i poverljivost Vaših podataka o ličnosti. Navedene mere bezbednosti uključuju prevenciju od zloupotrebe, gubitaka, oštećenja, neovlašćene izmene, pristupa ili obrade i drugih rizika kojima mogu biti izloženi ljudskim delovanjem, fizičkim ili prirodnim okruženjem. 

 

U svom radu primenjujemo međunarodni standard ISO 27001 koji se odnosi na zaštitu i bezbednost informacija (ISMS) i za koji naša Kompanija poseduje važeći sertifikat. Kontinuirano ulažemo napore kako bismo bili usaglašeni sa svim propisima koji uređuju pitanje bezbednosti podatka o ličnosti i obezbedili najviši nivo zaštite Vaših podataka.  

 

11.Period važenja Politike privatnosti 

Ova Politika privatnosti je trenutno važeća, ali je podložna promenama. Sve promene ove Politike privatnosti biće objavljene na našoj web stranici (https://eos-nekretnine.rs/), pri čemu će na sajtu naše Kompanije biti istaknuta važeća, ažurirana verzija Politike privatnosti.